Ljungby förskola är en ekonomisk förening och har tidigare drivits av en förening bestående av föräldrar. Efter ombildningen i april 2017 är nu Ljungby förskola ett personalkooperativ och drivs av personalen och är inget vinstdrivande företag. Föräldrarna har tidigare haft uppgifter så som städning, ordna utflykter etc men sen ombildningen har dessa uppgifter försvunnit från föräldrarna. Även om dessa uppgifter har försvunnit från föräldrarna vill vi att föräldrarna ska känna sig som en naturlig del i verksamheten. Vi strävar efter att få en bra gemenskap med föräldrarna där de har stort inflytande och känner att de har stor möjlighet att påverka.

Kommunen har full insyn i verksamheten och det ställs samma kvalitetskrav på ett personalkooperativ som på de kommunala förskolorna. Förskolan har en styrelse som består av fyra av förskolans pedagoger och en kassör som har varit med sen förskolans start. Styrelsen är det beslutande organet och det är styrelsen som är arbetsgivaren.

Avdelningarna

Verksamheten är uppdelad på tre avdelningar – Ljungen, Rönnen och Tallen. Ljungen, för barn 1-3 år, finns på nedre våningen. Rönnen för barn 4 år Tallen för barn 5-6 år. Rönnen och Tallen är förlagda på övervåningen.

För oss är det viktigt att se barnets förskoletid som en helhet, där verksamheten följer allt eftersom barnet utvecklas och mognar. Vi upplever det därför som en stor fördel att ha tre avdelningar som kompletterar varandra.

Pedagogiken

I vårt systematiska kvalitetsarbete arbetar vi efter ett pedagogiskt årshjul där Läroplanen för förskolan ligger som grund. Det pedagogiska årshjulet är uppdelat i fyra områden. Normer och värden, barns inflytande, utveckling och lärande samt förskola och hem. När vi arbetar med ett område i det pedagogiska årshjulet ligger det extra fokus på det och de målen i förskolans läroplan. I varje område gör vi djupdykningar kring det som intresserar barnen kopplat till våra mål. Vi använder oss bla av skapandeaktiviteter, experiment, sång- musik och drama för att förstärka och utmana barnen i deras lärande. Ett arbete som systematiskt dokumenteras, följs upp och utvärderas.

Arbetet på vår förskola fokuserar på att med tydliga och fasta rutiner skapa en trygg och stimulerande miljö där varje barn kan utvecklas och växa. Vi är väl  förankrade i förskolans läroplan och genom att lyssna in barnen och se till gruppens behov är verksamheten levande och varierande. Värdegrundsfrågor arbetar vi aktivt med, hur vi ska vara mot varandra, stärka barnen i sig själva och med barnens bästa i fokus.

Vår verksamhet innehåller mycket sång och musik. Vi arbetar med rytmik, rim och ramsor, ljudlekar och sagoläsning för att gynna barnens språkutveckling och på sikt lägga grunden till läsinlärning.

Matematiska aktiviteter använder vi oss av dagligen och på olika sätt.

107106

123

Vågen 130Vågen 155

 

Miljön

Vår förskola ligger i ett naturskönt område där vi har nära till skog och äng. Vi vistas därför ofta i skogen då barnen får upptäcka och lära sig vara rädda om djur och natur. det ger oss också möjlighet att på ett konkret sätt arbeta med miljöfostran. Vi vistas mycket utomhus. Vår utemiljö inbjuder till lek och rörelse vilket främjar barnens grovmotoriska utveckling och stärker deras hälsa.

Logga in